Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-04: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala (Avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-04: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala (Avlopp & miljö)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-04
Titel: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala
Författare: Magnus Andreas Holmgren, SP; Agnes Willén, Henrik Olsson, Lena Rodhe, JTI
Område: Avlopp & miljö

Sammandrag: I denna rapport redovisas resultat från fältförsök med olika mätmetoder för att bestämma emissioner av metan från slamlager i pilotskala. Metoderna kan tillämpas vid biogasanläggningar och reningsverk.

Sammanfattning: Vid bestämning av utsläpp från biogasanläggningar saknas idag standardiserade metoder och tillvägagångssätt för att bestämma utsläppen från öppna kärl/cisterner eller från andra öppna ytor. Exempel på sådana utsläppskällor är:
• Öppna eller delvis öppna rötrestlager
• Slamlager efter avvattning (öppna ytor eller containrar)
• Bräddning mellan rötkammare

Enkla och robusta mätmetoder för denna typ av utsläppspunkter behöver tas fram för att förbättra möjligheterna att bestämma metanutsläpp från alla typer av anläggningar på ett jämförbart och trovärdigt sätt.

Syftet med projektet var att beskriva standardiserade tillvägagångssätt och metoder för bestämning av metanemissioner från utsläppskällor som inte går att bestämma med traditionell mätteknik (halt och flöde). Metoderna skulle också värderas m.a.p. noggrannhet, tillämpbarhet och kostnader. I en första fas har ett antal mätmetoder identifierats och värderats utifrån litteraturstudier och intervjuer (Holmgren, Willén & Rodhe, 2011).

Vid Kungsängens gård i Uppsala fanns mellan september 2011 och september 2012 en pilotanläggning med slamlager som bestod av 12 stycken slamlager med 1,6 meters diameter där ett antal olika avvattnade rötslam lagrades. Tre metoder för att bestämma metanutsläppen från slamlager utvärderades och jämfördes med en referensmetod s.k. sluten kammare som tillämpas i pilotanläggningen. Metoderna som utvärderades var s.k. öppna kammare av två modeller samt en passiv provtagningshuv:
• Isolerad flödeskammare (Isolation Flux Chamber) enligt EPA (Environmental Protection Agency, USA)
• Vindtunnel enligt VDI (Verein Deutscher Ingenieure, Tyskland)
• Passiv provtagningshuv enligt biofiltermetodik
• Referensmetod (sluten kammare)

Den passiva huven utgick efter första försöket eftersom det visade sig vara mycket svårt att mäta de låga lufthastigheterna i röret, samt att vindens påverkan var stor.

Ur ett statistiskt perspektiv är EPA-, VDI- och referensmetoderna likvärdiga för mätning av metanemissioner eftersom inga säkra skillnader kan visas. I absoluta värden var dock de uppmätta emissionerna från de öppna kamrarna ca dubbelt så höga som med referensmetoden. Ur en praktisk och ekonomisk synvinkel är VDI-metoden att föredra vid fältmätningar jämfört med EPA-metoden eftersom den upplevs som mer robust och inte kräver tillgång till gasflaska och massflödesregulator. Resultaten visar att provtagningen måste pågå under minst 30 minuter för att ge rättvisande värden med såväl EPA- som VDI-metoden. Det visade sig även att innan mätsekvensen inleds bör det avvaktas ca 60 minuter med normal drift för att ventilera bort effekten av att slammet rörts upp efter applicering av huven.

Sökord: Metan, utsläpp, emissionsmätning, växthusgaser
Keywords: Methane, emission, emission measurements, greenhouse gases

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.


 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96