Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-02: Ny metod för läcksökning (Rörnät)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-02: Ny metod för läcksökning (Rörnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-02
Titel: Ny metod för läcksökning
Författare: Maria Rothman, Norrköping Vatten; Staffan Abrahamson, Nils Karlsson, Lars-Gunnar Huss, Tommy Johansson, Jan-Olof Ousbäck, Jonas Rahm, Carl Samuelsson, Anders Örbom, FOI; Dan Axelsson, Cinside
Område: Rörnät

Sammandrag: Två funktionsmodeller har utvecklats som kan detektera vattenläckor under mark genom dopplerradar. Denna teknik kan användas för att detektera läckor i alla trycksatta vattenledningar oavsett diameter och oavsett material. Resultat visar att principen fungerar, men fortsatt arbete behövs så att optimal teknik och metodik för ett framtida mätsystem säkerställs.

Sammanfattning: Att snabbt kunna hitta en vattenläcka är en framgångsfaktor för att minska kundpåverkan och resursslöseri. Läckor medför risk för erosion i ledningsgravar och tillskottvatten till spillvattennätet. Med ny teknik finns förhoppningar om att kunna upptäcka små vattenläckor innan de blivit stora. Sverige läcker 15–20 % av det vatten som produceras och distribueras ut ur nätet, vilket motsvarar en energikostnad av 150–200 GWh som går till spillo. Den största delen av läckaget är dolt, vilket betyder att vattnet dräneras bort och inte kommer upp till ytan. Det finns en potential att upptäcka 1 000 läckor med metoden vilket innebär en årlig energibesparing med 26 GWh. Globalt sett är dessa problem ännu större än i Sverige då dricksvatten är en begränsad resurs. I dagsläget används företrädesvis akustik för att leta läckor i rörledningar. Den metoden är dock inte applicerbar på alla typer av rör.

Syftet med projektet har varit att utvärdera om radartekniken kan detektera läckor för olika typer av rör samt att ta fram en funktionsmodell och med denna utföra och redovisa mätningar för att upptäcka vattenläckor på olika djup, marksammansättningar och ledningsslag.

Det är allmänt känt att ytan i ett vattenflöde kontinuerligt ändrar karaktär. Dess fluktuationer öppnar möjligheten för en helt ny radarbaserad detektionsmetod för läckage. Fluktuationerna ger upphov till varierande dopplerfrekvenser som indikerar vattenläcka. Alla trycksatta vattenledningar, även de med diameter över 300 mm, oavsett material, d.v.s. även PE-material, stål, gjutjärn och betongrör av större dimensioner, kan hanteras. Markdopplerradar är alltså en teknik vilken, till skillnad från den akustiska metoden, är oberoende av läckljudets förmåga till utbredning och kan således användas för att detektera läckor i alla trycksatta vattenledningar oavsett diameter och oavsett material.

Tester gjordes först med ett mobilt mätsystem i en autentisk miljö med kontrollerade läckor. Resultaten var lovande och visade på att principen fungerade. Därefter konstruerades och byggdes två funktionsmodeller på 2 och 5 GHz. Slutligen utfördes mätningar på flera olika typer av läckor och flöden med funktionsmodellerna.

Resultaten visar på att principen fungerar. Resultaten kan dock vara tvetydiga i vissa fall. Fortsatt arbete behövs för att undersöka läckors karaktäristik så att optimal teknik och metodik för ett framtida mätsystem säkerställs.

Sökord: Vattenläckage, radar, doppler, läcka
Keywords: Waterleakage, radar, doppler, leakage  
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
• 2012-13:
Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten, Ulf Lundblad, Jonas Backö
• 2011-17: Undersökning av täthet hos flänsförband i grova plaströr med beräkningar och experiment, Lars Jacobsson och Hans Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
• 2011-10: Metoder för täthetsprovning av trycksatta polyetenledningar, Linda Karlsson och Hans Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
• 2010-11: Invändig inspektion av vattenledningar, Annika Malm, Göteborg

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96