Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-18: Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam med aktörsperspektiv

Nyhet -

SVU-rapport 2012-18: Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam med aktörsperspektiv

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-18
Titel: Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam med aktörsperspektiv
Författare: Derek Diener och Ulrika Palme, Miljösystemanalys, Energi och miljö,
Chalmers tekniska högskola
Område: Avlopp & Miljö
Sammandrag: En undersökning av silver i konsumentprodukter, marknaden för dito, aktuell forskning, lagar och regler, aktörspositioner samt konsekvenser för VA-branschen. Arbetet bygger på litteraturstudier och intervjuer.

Sammanfattning: I ett av Sveriges 16 nationella miljömål ingår delmålet att 60 % av all fosfor i avloppsvatten ska återföras till jordbruksmark senast år 2015. Användning av slam som medium för att återföra fosfor till jordbruket ses som den bästa lösningen. Det finns dock samhälleliga och regulatoriska krav på att slammet ska hålla en viss kvalitet. I detta sammanhang är silver ett av de giftiga ämnen som uppmärksammats. Fram till nyligen har många svenska reningsverk noterat en snabb minskning av silverkoncentrationerna. Varför denna minskning har upphört är okänt, men nya konsumentprodukter anses vara en potentiell källa. Branschorganisationen Svenskt Vatten driver tillsammans med LRF, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel systemet för certifiering av avloppsslam (REVAQ), och Svenskt Vatten intresserar sig för användningen av silver och för aktörspositioner och verksamheter.

Denna studie dokumenterar nischmarknader, aktuell forskning, regulatoriska trender och aktörspositioner. Arbetet bygger på en genomgång av litteraturen i ämnet, intervjuer och korrespondens med aktörer, samt en konsumentenkät. Silverbehandlade (antiodörbehandlade) textil- och hygienprodukter har fått viss uppmärksamhet i Sverige och utgör studiens primära fokus. Forskning visar att denna källa representerar en liten men spridd andel av de totala silverföroreningarna. Forskningsresultaten om graden av risk som är förknippad med silver är inte entydiga, men skärpta utsläppsbegränsningar är på väg inom ramen för EU:s biociddirektiv. Här är svenska Kemikalieinspektionen (KemI) ansvarig för rekommendationer som rör silver.

Vissa aktörer utanför textilindustrin oroar sig för att den ökande användningen av silver ska leda till marknadsexpansion och till (ökad) silveranrikning i mark. Konsumenterna förefaller i viss mån uppskatta antiodörfunktionen och vara beredda att betala för den, åtminstone när de inte på ett tydligt sätt görs medvetna om den potentiella risken. När de är medvetna om potentiella risker blir de betydligt mindre intresserade av antiodörfunktionen. De branschaktörer som är positiva till silver ser silverbehandling som den bästa tillgängliga tekniken just nu. De framhäver att det handlar om en ytterst liten mängd silver, och om något som totalt sett är miljövänligt ur ett livscykelperspektiv eftersom det, åtminstone teoretiskt, medför mindre tvättande. Modebranschens aktörer ser inte sådana behandlingar som intressanta. Andra aktörer inom branschen verkar allmänt försiktiga och nästan alla i branschen rapporterar att de söker efter förbättringar och alternativ – och några sådana finns. Denna försiktighet och strävan efter att hitta alternativ, tillsammans med kostnadsaspekter och tidigare teknikförändringar på antiodörmarknaden, gör det sannolikt att marknaden för silverbehandlade produkter torde bli begränsad i tid och omfattning. 

Sökord: Silver, biocid, antiodör, textilier, REVAQ, KemI, slam

Keywords: Silver, biocide, anti-odor, textiles, REVAQ, KemI, sludge

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma