Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2012-17: Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

Nyhet   •   Jan 22, 2013 13:56 CET

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-17
Titel: Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam
Författare: Agneta Leander, VA SYD, Erik Helmersson, Josefine Elving, Ann Albihn, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Område: Avlopp & Miljö
Sammandrag: Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan reningsverk, årstider samt mikroorganismer. Generellt kan en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna ses efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månader.

Sammanfattning: Lagring av slam har visats resultera i en reduktion av mikroorganismer över tid (Dumontet, Dinel et al. 1999), men behandlingen är en passiv process vilket gör det svårt att förutsäga hur stor reduktion av mikroorganismer som sker. Tidigare studier har även visat att det kan förekomma tillväxt av bakterier vid lagring av obehandlat så väl som rötat slam (Berggren, Albihn et al. 2005).

Projektet syftar till att studera avdödning av mikroorganismer i mesofilt rötat slam, med efterföljande lagring. Projektet utgick från Naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning. Enligt förslaget delades hygieniseringsmetoder för slam in i metoder som resulterar i ett så kallat klass A eller klass B slam. Under pågående projekt mottogs beskedet om att regeringen inte skulle gå vidare med förslaget. Trots det fullföljdes projektet utifrån fastställd projektbeskrivning. Resultaten har därför jämförts med de mikrobiologiska kraven på behandlingsmetoder för klass A och B slam i enlighet med Naturvårdverkets uppdatering av ”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp” från 2010. Studien har även innefattat analyser av ytterligare mikroorganismer bl.a. Giardiascystor, Kolifager samt Clostridiesporer.

Resultaten visar på varierande reduktion av mikroorganismer. Jämförelse inom och mellan reningsverk och årstider gav inga entydiga resultat. Inte heller kunde några tydliga effekter av årstid för lagring urskiljas. Generellt uppnås en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månaders lagring. Dock är provunderlaget i den befintliga studien för litet för att med säkerhet kunna säga om 6 månaders lagring ger en avsevärt förbättrad reduktion än 3 månaders lagring.

Sökord: Avloppsslam, rötning, reduktion, mikroorganismer, lagring
Keywords: Sludge, digestion, sanitation, storage

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.