Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-16: Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv

Nyhet -

SVU-rapport 2012-16: Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-16
Titel: Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv
Författare: Claes Hernebring, DHI, Bengt Dahlström, Ombros, Erik Kjellström, SMHI
Område: Rörnät & Klimat
Sammandrag: Genom att kombinera regnstatistik från olika orter i Europa och scenariodata från klimatmodeller, har förekomst av framtida häftiga regn i Sverige studerats. Intensiteten hos häftiga regn sommartid förutspås generellt öka med 10–15 %, men spridningen mellan olika scenarier är mycket stor (från 0-40 %). Beräkningar av tillskottsvattenmängder i avloppssystem och bräddningar redovisas.

Sammanfattning: Huvudsyftet med projektet har varit att se om en kombination av regnstatistik från olika orter i Europa och scenariodata från klimatmodeller kan säga oss något om den framtida förekomsten av häftiga regn i Sverige.

Analyserna har utförts efter flera spår, baserat dels på en ny sammanställning av regnstatistik och dels på en uppsättning klimatscenariodata. Övergripande analyser har gjorts baserat på det samlade innehållet i den databas som byggdes upp i projektet. Ett flertal olika klimatscenarier har använts för att belysa vilka osäkerheter som finns.

Kanske läsaren här i sammanfattningen väntar sig ett definitivt svar på frågan: Hur blir det nu med de häftiga regnen i framtiden? Hen kanske blir besviken på fortsättningen, eftersom det fortfarande efter detta projekt råder vissa osäkerheter.

Innehållet i databasen med regnstatistik analyserades, och de mest intressanta prediktorerna för att förklara geografiska skillnader i regnintensitet visade sig vara sommarmedeltemperatur, sommarnederbörd och index över atmosfärens stabilitet (s.k. K-index) samt höjden över havet.
Ett matematiskt samband togs fram, där förenklat sommarmedeltemperatur och sommarnederbörd ingår som variabler. Denna formel tillämpad på ett klimatscenario gav för Sverige som resultat att den dimensionerande regnintensiteten (10-årsregnet) ökar i stora områden med omkring 10 procent
för varaktigheterna 10 min, 1 h och 1 dygn. För stora delar av Syd- och Centraleuropa: en minskning med omkring 10 procent eller mer från perioden 1961–90 till perioden 2071–2100.

Klimatsignaler (förändringar inom klimatscenariodata mellan en kontrollperiod och framtiden) togs fram för 5 utvalda svenska orter baserat på sammanlagt 11 olika klimatscenarier. Resultaten kan grovt sammanfattas med att säsongstemperaturen fram till slutet av seklet ökar mest vintertid
(3–5 °C), minst under sommaren (2.5–3 °C ). Intensiteten hos häftiga regn sommartid förutspås generellt öka med 10–15 %, men spridningen mellan olika scenarier är mycket stor (från oförändrad intensitet upp till en ökning med mer än 40 %).

Bara sett till temperaturförändringen – där är de olika scenariobeskrivningarna mer överens – och luftens vattenhållande förmåga (och därmed indirekt av extremregnens intensitet) kan man vänta sig att finna en 7-procentig ökning per grad uppvärmning. En analys av svenska observerade
regndata visade att så var fallet. Dessutom fanns en antydan om att litteraturuppgifter att ökningstendensen för de mest extrema tillfällena blir större över ett tröskelvärde för dygnsmedeltemperaturen (på omkring 12° C), också gäller för svenska förhållanden.

I rapporten redovisas också några tillämpningar av urbanhydrologisk karaktär och framskrivningar betr. tillskottsvattenmängder i avloppssystem, tillrinning till avloppsverk och bräddningar. Klimateffekten på avloppvattnets temperatur beskrivs också, vilken till skillnad från övriga faktorer
generellt går i gynnsam riktning och kan vara av betydelse för planering av framtida processlösningar. 

Sökord: Klimatförändring, regnintensitet, intensitet-varaktighet, urban hydrologi, dimensionerande regn

Keywords: Climate change, rainfall intensity, IDF-curves, urban drainage, design storm

 


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma