Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-09: Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning

Nyhet -

SVU-rapport 2012-09: Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-09
Titel: Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning
Författare: Erik Kärrman, Frida Pettersson, CIT Urban Water Management AB; Åsa Erlandsson, Ecoloop AB
Område: Management

Sammandrag: Denna handledning innehåller ett angreppssätt för att i tidigt skede bedöma och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt övriga kostnader (planering, tillsyn etc.) för olika VA-system i omvandlingsområden.

Sammanfattning: Denna handledning innehåller ett angreppssätt för att i tidigt skede bedöma och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt övriga kostnader (planering, tillsyn etc.) för olika VA-system i omvandlingsområden. Principiellt avser handledningen kostnadsjämförelser för central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda anläggningar. Handledningen är i första hand inriktad på kostnadsberäkningar för VA-huvudmän/kommunala förvaltningar men det finns även möjlighet att beräkna kostnader för fastighetsägare eller andra lokala intressenter som till exempel samfälligheter. Ett upplägg för kostnadsberäkning föreslås som utgår från stegen 1) formulera mål, 2) definiera avgränsningar, 3) utforma alternativ, 4) samla in data, 5) beräkna och analysera, 6) välj väg för fortsatt beslutsprocess.

Projektet behandlar följande typsituationer:
a) Avvägning mellan central utbyggnad och lokala lösningar för specifika omvandlingsområden. Fallstudien Eftra by i Falkenbergs kommun representerar denna typsituation.

b) Kostnadsjämförelse för VA i en hel kommun med jämförelser av olika utbyggnadsalternativ av centrala system. Fallstudie här är Tanums kommun.

c) Kostnadsjämförelse för olika scenarier för åtgärder av enskilda avlopp i ett avrinningsområde där Åbyåns avrinningsområde i Södertälje kommun är fallstudie.

Det är författarnas rekommendation att så långt möjligt utnyttja lokala data. I handledningen finns en bilagedel där man kan finna erfarenhetsvärden vad gäller investerings-, drifts- och underhållskostnader för olika systemkomponenter. Dessa nyckeltal kan vara användbara för att göra kostnadsberäkningar i tidiga skeden.

Sökord: Kostnadsjämförelse, dricksvatten, avlopp, systemanalys, nyckeltal

Keywords: Cost comparison, drinking water, wastewater, systems analysis, key values

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma