Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-07: Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket

Nyhet -

SVU-rapport 2012-07: Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-07
Titel: Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket
Författare: Agnieszka Witkiewicz, Käppalaförbundet
Område: Avlopp

Sammandrag: Vid Käppalaverket i Lidingö har mekanisk förbehandling av bioslam innan rötning testats både i pilot och fullskala. Effekt på metanproduktion har undersökts.

Sammanfattning: Vid Käppalaverket i Lidingö har mekanisk förbehandling av slam innan rötning testats under åren 2007–2010. Målsättningen var att öka nedbrytningsgraden av det organiska materialet och därmed också biogasproduktionen. Det första pilotförsöket utfördes 2007. En dispergator som i vanliga fall homogeniserar rens från silgallren användes i detta försök för att behandla bioslam samt primärslam. Biogasproduktionen från obehandlade och behandlade prover följdes upp med hjälp av rötningsförsök i laboratorieskala på Institutet för Jordbruks och Miljöteknik (JTI) i Uppsala. Resultaten visade en tydlig biogasökning vilket ledde till att Käppalaförbundet valde att gå vidare med försök i pilot- och fullskala.

I denna rapport sammanfattas resultaten från de försök som genomfördes under perioden 2008–210. Under 2008 testades dels en mekanisk förbehandling med dispergator och dels en förbehandling med en mindre variant av dispergeringsmaskin, kallad deflaker. Pilotskaleförsöken med de båda olika maskinerna gav positiva resultat, där den totala biogasproduktionen ökade med 9 % (Sundin, 2008). I april 2009 beslutade Käppalaverket att installera deflakern i fullskala och satte ett mål på 5 % total biogasökning för att installationen skulle bli permanent. Under utvärderingsperioden utfördes tre fullskaleförsök och ett pilotskaleförsök. Trots olika modifikationer i deflakerns inställningar kunde man inte upprepa de tidigare erhållna positiva resultaten. Även resultaten från pilotskaleförsöket som genomfördes på liknande sätt som försöket år 2008 visade ingen skillnad i biogasproduktionen. Försöken visade att deflakern inte gav den effekt som satts som krav för att installationen skulle vara lönsam. Dock har försöken rönt stort intresse både nationellt och internationellt, och anses vara viktiga för övriga aktörer i VA- branschen.

Sökord: Anaerobisk rötning, slam, biogas, mekanisk förbehandling, dispergering

Keywords: Anaerobic digestion, sludge, biogas, mechanical pretreatment, dispersing

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96