Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-06: Norovirus i vatten – En litteraturstudie

Nyhet -

SVU-rapport 2012-06: Norovirus i vatten – En litteraturstudie

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-06
Titel: Norovirus i vatten – En litteraturstudie
Författare: Elisabeth Hallin, Avdelningen för Beredskap, Smittskyddsinstitutet
Område: Dricksvatten

Sammandrag: Litteraturstudien sammanställer befintlig kunskap om norovirus i framförallt dricksvatten. Rapporten fokuserar på olika utbrott, detektion, nomenklatur och biokemiska egenskaper.

Sammanfattning: Magsjuka (gastroenterit) orsakas ofta av ett virus som kallas norovirus. Flera olika varianter av norovirus kan infektera människor. De flesta utbrotten orsakas av en variant av norovirus som kallas GII.4, som är mycket föränderlig.

Antalet fall av norovirusinfektion är säsongsberoende och når en topp under vintermånaderna. Troligtvis orsakar norovirus i vatten många fler utbrott av magsjuka än vad som kan visas med dagens metoder. Det beror på att infektionsdosen är väldigt låg, det vill säga att det krävs få virus för att insjukna, samtidigt som det är svårt att påvisa låga nivåer av virus med dagens metoder.

För att kunna säkerställa smittkällan är det viktigt att ha bra metoder för att påvisa norovirus i vatten. Om vattnet misstänks vara smittorsaken kan virusfynd i prov från en insjuknad person jämföras med virusfynd i ett vattenprov. När smittkällan är fastställd kan relevanta åtgärder vidtas för att förhindra nya utbrott.

Utvecklingen av analysmetoder har gått framåt och numera används molekylärbiologiska metoder som standard. Metoderna behöver dock bli ännu känsligare för att det ska vara möjligt att kunna upptäcka de låga halter av norovirus som kan finnas i vatten. Metoden PCR påvisar bara närvaron av ett viralt genetiskt material, men visar inte om det kan infektera männsikor eller inte. Studier pågår inom EU för att ta fram standardmetoder för att påvisa virus i rekreationsvatten (vilket inkluderar badvatten) och dricksvatten.

Mycket av kunskapen om norovirus i dag kommer från försök med så kallade modellvirus, oftast calicivirus från katter eller möss. Det beror på att humant norovirus (alltså norovirus från människor) inte går att odla. Modellvirusen har dock andra egenskaper än det humana noroviruset, och därför kan inte resultaten överföras rakt av. Dessutom ändrar sig norovirus ofta, vilket ställer krav på att det finns uppdaterade metoder för att påvisa det.

Rapporter från olika delar av världen visar att norovirusutbrott är ett globalt fenomen. Utbrotten kan ske i olika vattentyper, som dricksvatten eller badvatten. Det är inte alltid möjligt att säga hur vattnet har förorenats, men ofta misstänks kontakt med avloppsvatten. De flesta människor verkar inte heller få någon långtidsimmunitet mot viruset.

Det är följaktligen viktigt med tillräckliga barriärer i vattenverken för att avskilja och avdöda norovirus. Mikrobiologiska riskbedömningar kan vara till hjälp för att bedöma de mikrobiologiska riskerna hos ett vatten och dess kvalité.

Sökord: Calicivirus, norovirus, vatten, utbrott, magsjuka, gastroenterit

Keywords: Calicivirus, norovirus, water, outbreak, stomach flu, gastroenteritis

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96