Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-05: Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie

Nyhet -

SVU-rapport 2012-05: Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr:
2012-05
Titel: Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie
Författare: Christina Johansson, Christina Johansson Utredningar & Dokumentation, Sven-Erik Svensson, Område Agrosystem, SLU Alnarp
Område: Avlopp

Sammandrag: Föreliggande projekt presenterar tekniskt och ekonomiskt möjliga metoder för provbearbetning och analysförfarande vid mätning av spårelement i klosettvatten. Kunskaperna kan ligga till grund för avloppsslammets framtida kvalitetsmål. Den provtagningsmetod som använts har även beskrivits, samt klosettvattenkvaliteten bestämts preliminärt.

Sammanfattning: Föroreningar i avloppsprodukter kan vara en risk för miljö och hälsa och kan därför vara ett hinder för att dessa produkter ska kunna användas som växtnäring på produktiv åkermark. Klosettvatten från slutna avloppstankar förorenas vanligen inte från externa källor, men är ändå något mer förorenat än de direkta utsöndringsprodukterna från kroppen. Det långsiktiga målet för kvalitet på slam från avloppsreningsverk som diskuteras för närvarande är att det bör motsvara kvaliteten hos klosettvatten. Inom certifieringssystemet REVAQ, för avloppsslam, är ”klosettvattenkvalitet” ett begrepp som avser kvaliteten på vatten från endast toaletter.

Kunskaperna om avloppsvattens sammansättning är begränsad för flera ämnen och därmed vilka nivåer av oönskade ämnen som förekommer i avloppsvatten och i förlängningen i avloppsslam. Vidare saknas rutiner hos de kommersiella laboratorierna, för analys av ett flertal nya parametrar, till exempel spårelement, i klosett- och avloppsvatten.

Projektet ger förslag på metoder för provberedning, uppslutning och analys av grundämnen i klosettvatten för att möjliggöra bestämning av klosettvattenkvalitet baserat på 60 spårelement. Totalt har 8 klosettvattenprov tagits ut från flera olika avloppstankar. Ett samlingsprov från 12 enskilda avlopp har analyserats och klosettvattenkvalitet har preliminärt bestämts.

För att kunna fastställa mycket låga halter av vissa spårelement i klosettvatten har en kombination av två metoder behövt tillämpats, vilket utvecklats under projektets gång: A. Syrauppslutning i HNO3 + HF och analys med ICP SMS. B. Matrisseparering + syrauppslutning i HNO3 + HF och analys med ICP SMS.

Genom kombinationen av de två metoderna kunde mätresultat erhållas utifrån samlingsprovet för 48 av de 60 spårelement som utpekats som intressanta att fastsälla i klosettvatten. För närvarande finns det enligt vår bedömning endast ett kommersiellt laboratorium i Sverige, ALS Scandinavia, som kan erbjuda en tillräckligt noggrann analys av dessa spårelement i klosettvatten.

Det återstår att fastställa vilka spårelement som är avgörande för bestämning av klosettvattnets kvalitet, acceptabla nivåer för dessa spårelement, vilken noggrannhet som är nödvändig i analyserna och möjliga rapporteringsgränser.

Efter denna förstudies genomförande finns 7 klosettvattenprov à cirka 6 liter infrysta på SLU i Alnarp. Dessa prov föreslås bli analyserade i en huvudstudie med avseende på 48 spårelement, växtnäring, miljöstörande organiska föroreningar, pH och TS för fastställande av klosettvattenkvalitet, eftersom den preliminära klosettvattenkvalitet som tagits fram i denna förstudie endast bygger på ett samlingsprov från 12 fastigheters avlopp med slutna avloppstankar.

Efter att ha genomfört denna förstudie kan vi notera ett behov av att ta fram riktlinjer för provtagning, provberedning och analys av spårelement i flytande avloppsprodukter, med låg TS-halt, för att på ett tillförlitligare sätt kunna fastställa klosettvattenkvalitet.

Sökord: Spårelement, spårämnen, klosettvatten, klosettvattenkvalitet, avloppsslam, spårämnesanalyser, uppslutningsmetoder, provbearbetning, tungmetall

Keywords: Trace elements, blackwater, blackwater quality, sewage sludge, trace element analysis, sample digestion, sample preparation, sample processing, heavy metal

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96