Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-03: Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt

Nyhet -

SVU-rapport 2012-03: Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2012-03
Titel: Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt
Författare: Mats Johansson, Ecoloop AB
Område: Management

Sammandrag: En kommunal VA-plan/VA-planering möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan/VA-planering.

Sammanfattning: VA-plan eller motsvarande styrdokument möjliggör att på ett strukturerat sätt föra in VA-planeringen i den kommunala översiktsplaneringen. Detta kommer på sikt både leda till en mer effektiv kommunal planering i stort och ett bättre utnyttjande av de resurser som satsas på VA-åtgärder inom och utanför kommunalt verksamhetsområde.

Intresset för kommunal VA-planering och kommunala VA-planer har ökat snabbt de senaste åren. Arbete pågår på såväl nationell, regional som kommunal nivå. Det finns emellertid i nuläget ingen samlande aktör eller plattform för detta utvecklingsarbete. De planer och styrdokument om VA som kommunerna tagit fram har väldigt många olika benämningar och varierar vad gäller avgränsningar och fokus. I denna rapport diskuteras vad en kommunal VA-plan är och inte är och vad den kommunala VAplaneringen bör innehålla. Detta har diskuterats fram i dialog med nationella aktörer och kan fungera som utgångspunkt för diskussioner om hur begreppet Kommunal VA-plan ska definieras.

Det finns idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och Bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA- planering. Dessutom finns en tydlig åtgärd i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som säger att kommunerna ska utveckla VA-planer. En central fråga i detta projekt har varit frågan om det behövs lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer eller motsvarande. Detta har från olika håll förts fram som en lösning på den låga prioritet som VA-frågan haft i många kommuner. Slutsatsen från detta projekt är att ett lagkrav på kommunala VA-planer motsvarande det som finns i t.ex. Danmark och Finland inte är att föredra. Troligen skulle istället en satsning på att sprida erfarenheter och goda exempel tillsammans med etablerandet av någon form av morötter för de kommuner vilka tar fram styrdokument för VA-planering vara mycket mer effektiv och tas emot på ett bättre sätt i kommunerna. Vill man från nationell nivå styra kommunernas VA-planering med hjälp av lagstiftning är slutsatsen att det är lämpligare att t ex föreslå förändringar i PBL vad gäller hur VA-frågorna ska integreras i de kommunala översiktsplanerna.

Ett resultat från projektet är ökade kontaktytor och nätverk mellan aktörer och personer som arbetar med VA-planering och närliggande frågor. Detta har förhoppningsvis bidragit till att initiera ett parallellt utvecklingsarbete på många nivåer och hos många aktörer i landet. Det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete i frågan om kommunal VA-planering och rapporten pekar på ett behov av samordning mellan nationella aktörer och myndigheter, att det behövs en plattform eller nod för utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte samt att ett fortsatt kunskapsutbyte med våra grannländer i denna fråga skulle vara värdefullt.

Sökord: Kommunal VA-plan, VA-strategi, VA-policy, vattenplanering, styrdokument, förvaltningsövergripande

Keywords: Municipal planning, water and wastewater plan

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96