Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-16: Fosfor och dess växttillgänglighet i slam - en litteraturstudie

Nyhet -

SVU-rapport 2011-16: Fosfor och dess växttillgänglighet i slam - en litteraturstudie

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2011-16
Titel: Fosfor och dess växttillgänglighet i slam - en litteraturstudie
Författare: Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik AB
Område: Avlopp

Sammandrag: I denna rapport har försök kring fosforns växttillgänglighet studerats med tonvikt på fosfor i avloppsslam. Det är svårt att finna skillnader som inte beror på kalkningseffekter eller andra ämnen, utöver fosfor, som gynnar växtligheten i det testade slammet.

Sammanfattning: De brytvärda tillgångarna av fosfor är begränsade, särskilt de med låg halt kadmium, vilket är den fosforråvara som Sverige efterfrågar. Även om det finns 1–2 ton fosfor per hektar i normal åkermark, kan grödan ha svårt att få tag i de cirka 20 kg fosfor som behövs för ett hektar vete. En viktig fråga kring fosforförsörjningen är alltså fosforns tillgänglighet för växter och vad som påverkar den.
    I denna rapport har försök om fosforns växttillgänglighet i slam studerats. Slutsatsen är att det är svårt att se skillnader i fosforns växttillgänglighet i olika slamtyper, som inte beror på kalkningseffekter eller andra ämnen, utöver fosfor, som gynnar växtligheten i det testade slammet.
    En viss förvirring råder kring begreppet växttillgänglighet. Det är bara de lösta fosfatjonerna i markvattnet som är direkt växttillgängliga, men i försök med slam är det vanligt att ange resultatet utifrån hur stor mängd fosfor som löses ut med en viss syra, t ex ammoniumlakat med pH 3,75.
    Att ge svar på frågan om hur mycket fosfor i ett slam som växter kan använda är svårt eftersom markens funktion är så komplicerad. Nästan all fosfor i marken är bunden i organisk substans eller kemiskt, med järn, aluminium eller kalcium. För att växterna ska kunna försörjas med fosfor måste marken kunna omsätta den bundna fosforn till vattenlösliga fosfatjoner, vilket är den form som växterna tar upp. I denna omvandling deltar växterna själva genom att utsöndra syror från rötterna. Dessutom innehåller jorden en mängd olika mikrober (bakterier, svampar, virus et cetera) som tillsammans med vittringen är viktiga för att göra markens hårt bundna mineral växttillgängliga.
    I de fall där marken inte förmår att leverera tillräckligt med fosfor till grödan måste växttillgänglig fosfor tillföras, vilket oftast innebär mineralgödsel. Idag har cirka 75 % av Sveriges jordar ett sådant fosfortillstånd att de kan leverera tillräckligt med fosfor till grödan utan årlig fosforgödsling. Men den fosfor som tas bort med grödan måste ersättas om man inte ska tära på förråden och äventyra skörden i ett längre perspektiv.
    Att göra försök som ger svar på frågan om fosforns växttillgänglighet är alltså svårt. Det är viktigt med tydliga försöksled så att det går att dra slutsatser. Sannolikt måste svaret även delas i tillgänglighet på kort respektive lång sikt. Verkligheten i fält är svår att styra och därför görs ofta försök i krukor, men krukan är en mycket förenklad bild av marken som system.
    Om försöksjorden är i behov av kalkning och kalkfällda eller kalkstabiliserade slam studeras så måste en kontrollbehandling med kalk finnas för att kunna särskilja fosforeffekter och kalkeffekter. Tillför slammet som ska undersökas andra näringsämnen, som exempelvis kväve, så måste detta beaktas och kompenseras. Försök med stora mängder fosfor kan ge utslag i resultatet, men den praktiska relevansen är tveksam, liksom försök på fosforstarka jordar.
    Fosforns växttillgänglighet i slam är en långsiktig fråga som är beroende av hur helheten i och ovan mark fungerar.

Sökord: Fosfor, växttillgänglighet, avloppsslam, fosforbalans, kemiskt fällt slam, markanalyser, mykorrhiza.

Keywords: Phosphorus, plant availability, sewage sludge, phosphorus status, chemical precipitated sludge, soil analysis.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96