Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-15: Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning

Nyhet -

SVU-rapport 2011-15: Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2011-15
Titel: Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning
Författare: Peter Balmér, VA-strategi, Daniel Hellström, Svenskt Vatten
Område: Avlopp

Sammandrag: Rapportens första del diskuterar och ger förslag på nyckeltal för reningsverk samt redovisar resultaten från en försöksomgång med 24 deltagande reningsverk. Rapportens andra del diskuterar exergibegreppet och ger förslag på exergiindex för reningsverk. Dessa exergiindex appliceras sedan på det datamaterial som insamlats i försöksomgången.

Sammanfattning: I rapportens första del ges först en kort översikt av begreppen nyckeltal och benchmarking. En arbetsgrupp inom IWA har nyligen föreslagit att vid benchmarking bör termerna ”performance assessment” (verksamhetsbedömning) och ”performance improvement” (verksamhetsförbättring) användas istället för ”metric benchmarking” respektive ”process benchmarking”. Därefter diskuteras nyckeltal för reningsverk och vilka
data som behövs för att beräkna nyckeltal och för att underlätta jämförelsen av nyckeltal för reningsverk. Förutom de data som ingår i nyckeltalen finns det behov för data som gör det möjligt att justera data för olika förhållanden vid verken, data som beskriver processuppbyggnad och andra förhållanden vid verken samt data som ger möjlighet till kvalitetskontroll. Nyckeltal föreslås indelade i grupperna: belastningsnyckeltal, nyckeltal för vattenbehandling, nyckeltal för slambehandling och slamkvalitet, energinyckeltal, nyckeltal för kemikalieförbrukning och nyckeltal för driftkostnader. Det föreslås nu inga nyckeltal för
driftssäkerhet och ej heller för totalkostnader. För nyckeltal inom dessa områden krävs ett utvecklingsarbete.

Ett frågeformulär för insamling av data från reningsverk utarbetades och har sedan testats på 24 reningsverk som anmält intresse. Anslutningen till verken var från ca 5 000 personer upp till ca 700 000 personer. Verken hade möjlighet att delta med valfri ambitionsnivå. Nyckeltal har beräknats och presenteras som stapeldiagram. Skillnader mellan verk diskuteras och försök görs även att justera nyckeltalen för att öka dess jämförbarhet. Det konkluderas med att efter en del justeringar av frågeformuläret så bör en implementering i VASS nu kunna göras.

En svaghet med energinyckeltalen är att nyckeltal för den totala energianvändningen är att olika energislag slås samman utan hänsyn till energislagens kvalitet. Genom att använda exergibegreppet kan de olika energislagens värde beaktas. Det föreslås fyra olika exergiindex och det diskuteras vad dessa index mäter.

De index som används är kopplade till reningsverkens uppgift att behandla avloppsvatten och beaktar endast själva driften av reningsverken. Generellt har större reningsverk en lägre specifik driftsexergi än mindre reningsverk. Omsättning av organiskt material, som
användning av kolkälla samt produktion och användning av biogas, har stor betydelse för reningsverkets exergieffektivitet.

Sökord: Benchmarking, Nyckeltal, Resursförbrukning, Energiförbrukning, Avloppsreningsverk

Keywords: Benchmarking, Performance Indicators, Resource consumption, Energy use, Wastewater treatment plants, WWTP

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96