Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-12: Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Nyhet -

SVU-rapport 2011-12: Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Denna rapport kompletteras av SVU-rapport 2011-13: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov och SVU-rapport 2011-14: Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd.

Samtliga rapporter ingår i avrapporteringen av Svenskt Vatten Utvecklings projekt ” Förnyelse av VA-ledningar” där Annika Malm, Göteborg Vatten, varit projektledare.

Nr: 2011-12
Titel:
Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar
Författare: Annika Malm, Göteborg Vatten; Anders Horstmark, Eslövs kommun; Elin Jansson, Uppsala Vatten; Göran Larsson, Avesta kommun; André Meyer, Solna Vatten; Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten
Område: Ledningsnät

Sammandrag: Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedöma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt.

Sammanfattning: Handboken i förnyelseplanering har tillkommit för att inspirera och hjälpa Sveriges VA-verksamheter med verktyg och idéer för att bygga upp en strukturerad planering för förnyelse av VA-ledningsnät. Vikten av långsiktig planering är bland annat att bli mer trygg med sitt VA-nät och dess utveckling, kunna göra välgrundade bedömningar om årliga förnyelsebehov och att få en sund utveckling av VA-taxan. Förnyelseplaneringen bör leda till en åtgärdsplan, ett levande dokument kopplat till budget och uppföljning.

Väldokumenterad kunskap om det befintliga ledningsnätet, med inträffade störningar och dess orsaker, är av avgörande betydelse för planering av drift, underhåll och förnyelse. Som hjälp för att kontrollera den egna verksamhetens kunskapsnivå om ledningsnätet finns en checklista framtagen.

Förnyelsebehovet kan beskrivas som summan av förnyelseåtgärder som behövs under ett visst antal år för att ledningsnätens status ska uppfylla VA-verkets krav. Men på vilken nivå ska man lägga ribban för ledningsnätets status? Hur ska kraven formuleras? I handboken beskrivs fyra metoder att bedöma förnyelsebehov: (1) Förnyelsebehov från medellivslängd, (2) Förnyelsebehov från driftstörningar, (3) Förnyelsebehov från tidigare erfarenheter och (4) Förnyelsebehov från ledningsnätets nuvarande åldersstruktur. Att använda ålder för att göra prognoser för förnyelsebehovet på lång sikt är ett tydligt och pedagogiskt sätt att enkelt förklara behoven för till exempel politiker. Att göra en modell där ålder inte ingår som en parameter är också svårt, eftersom resultatet (förnyelsebehovet) ofta beskrivs i en tidsskala. För enskilda ledningssträckor bör inte åldern utan funktionen styra om den ska bytas eller inte.

I samband med förnyelseplanering finns alltid valsituationer där olika åtgärder måste prioriteras i en viss ordning. I handboken beskrivs metoder för prioritering av förnyelseprojekt med utgångspunkt från (1) Driftstörningar, (2) Riskvärdering, (3) Kriteriebaserat angreppssätt eller (4) Utifrån lönsamhetskalkyl. När en förnyelseåtgärd är bestämd, uppstår en valsituation mellan olika metoder och rörmaterial och kan det vara värt att ha i åtanke att det inte är i läggningsskedet man kan spara pengar – utan genom att ledningen har lång livslängd. Valsituationer kräver också ekonomisk analys. I handboken finns vägledning i användning av nuvärdesmetoden och visar, med ett flertal beräkningsexempel, på hur man kan beräkna och jämföra kostnader för åtgärder på ledningsnätet.

Förnyelseplanering enligt alternativen i den här rapporten ger möjligheter att ta fram en förnyelseplan anpassad till respektive VA-verksamhets behov från start till mål, med en långsiktig strategi och en åtgärdsplan med väl underbyggda prioriteringar. Förhoppningsvis ger handboken inspiration till att lägga de tråkiga lätta "måstena" åt sidan en stund och göra det där svåra och roliga istället.

Sökord: Förnyelseplanering, ledning, förnyelsetakt, prioritering

Keywords: Renewal planning, pipeline, renewal rate, prioritising

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96