Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-05: Upphandling av ultrafilter (UF) (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2011-05: Upphandling av ultrafilter (UF) (dricksvatten)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2011-05
Titel: Upphandling av ultrafilter (UF)
Författare: Gerald Heinicke, DHI; Charlotte Lindstedt, Göteborg Vatten; Petra Viklund, Luleå kommun; Helena Almqvist, Sweco Environment; Olof Bergstedt, Göteborg Vatten
Område: Dricksvatten

Sammandrag: Rapporten ger rekommendationer för upphandling av ultrafilter baserat på erfarenheter från Luleå och Göteborg. Förfrågningsunderlaget beskrivs med fokus på teknisk kravspecifikation och mikrobiologisk barriär. Tydliga krav och pilotförsök på respektive vattenverk är viktiga för en lyckad upphandling.  

Sammanfattning: Ultrafiltrering (UF) är en typ av membranfiltrering som är på väg att etablera sig som en ny beredningsprocess för dricksvatten i Sverige. Tekniken är komplex, och de tekniska lösningarna skiljer sig mellan leverantörerna. Upphandlingsprocessen kräver god kunskap om tekniken. Med erfarenheterna hos Göteborg Vatten och Luleå kommun som utgångspunkt ger rapporten exempel och rekommendationer angående upphandling av UF. Tillgänglig UF-teknik och kunskapsläget omkring mikrobiologiska barriärer vid behandling av ytvatten beskrivs. En kraftfull, avskiljande mikrobiologisk barriär har varit drivkraften för upphandling av en fullskaleanläggning till Göteborg.

Enligt lagen om offentlig upphandling finns ett antal valmöjligheter i upphandlingsprocessen. I Luleå valdes ett förenklat förfarande, vilket var möjligt på grund av att pilotförsökens förväntade kostnad var under gällande tröskelvärde. Göteborg Vatten valde ett förhandlat förfarande med prekvalificering.

Avsnitt i förfrågningsunderlaget beskrivs som direkt berör ultrafilteranläggningen. Tekniska kravspecifikationen innehåller listor med uppgifter som skulle lämnas om anläggningen och dess komponenter, samt funktionskrav angående prestanda, utformning och garantitider.

Särskilt utförligt beskrivs kraven avseende mikrobiologisk barriärverkan, som Göteborg Vatten utvecklade till ett omfattande regelverk, för att garantera membranintegritet ned till virusstorlek. Kraven säkrar valet av ett tillräckligt tätt membranfabrikat, kvalitetskontroll vid leverans av membranmoduler och uppföljning av uppnådd avskiljning i driftfasen. Det sistnämnda har tidigare varit praktiskt omöjligt för partiklar i nanometer-storlek. Göteborg Vattens laboratorium anpassade en detektionsmetod för partiklar i virusstorlek (virus-like particles, VLP) till användning i dricksvattensammanhang.

Erfarenheterna från upphandlingarna visar vikten av tydliga krav i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att ge en tydlig beskrivning av vad som är målet med UF-anläggningen och vilket resultat som beställaren förväntar i det aktuella fallet, samt krav på att resultatet ska kunna dokumenteras och verifieras för beställaren. Förhandlingarna som Göteborg Vatten genomförde med de två högst rankade anbudsgivarna upplevdes som värdefulla, då det tillät beställaren att fördjupa resonemangen och dra nytta av den samlade erfarenheten hos membranleverantörer och vattenverksentreprenörer.

Det är svårt att utifrån råvattenanalyser förutse om UF kan drivas framgångsrikt på ett bestämt matarvatten. Pilotförsök är ett viktigt steg på vägen till en UF-fullskaleanläggning. Pilotförsökens huvudsyfte är att utreda lämpliga membranfabrikat, förbehandling, driftsätt, flux (filterbelastning) och tvättmetoder för att upprätthålla kapaciteten. Dessutom ger pilotförsök beställaren kunskap för att ställa relevanta krav vid upphandling av en fullskaleanläggning.

Studiebesök på UF-anläggningar som varit i drift en tid ger beställaren insikt om realistiska krav och möjlighet att förstå och undvika problem som har uppstått på andra anläggningar.

Som bilaga till rapporten finns förfrågningsunderlaget från Göteborg Vattens upphandling.

Sökord: Förfrågningsunderlag, krav, mikrobiologisk barriär, integritet, parasiter, virus, pilotanläggning, fullskaleanläggning
Keywords: Tender documents, criteria, microbial barrier, integrity, parasitic protozoa, virus, pilot plant, full-scale

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2011-05.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/FoU/SVU/Rapporter/

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2010-13
, Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar, Annika Ekvall
2010-08, Riskanalys från råvatten till tappkran, Andreas Lindhe
C SV-P2010, Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk, Ulf Eriksson
C 164-2008, Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann, Bjørnar Eikebrokk, Christen Ræstad, Lars J. Hem och Karl Olav Gjerstad
C 169-2009, Optimal desinfeksjonspraksis fase 2, Hallvard Ødegaard, Stein Østerhus och Esa Melin
2009-10, Råvattenkarakterisering med inriktning på igensättningar av membran och avskiljning av organiskt material i kemisk fällning, Kristofer Dahlberg, Jesper Knutsson och Gerald Heinicke
2009-04, Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter – kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering, Johan Åström och Thomas Pettersson
2006-10, Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning – en litteraturstudie om påverkande faktorer, Kajsa Engblom och Måns Lund
2005-17, Mikrobiologiska barriärer i vattenrening, Frank Persson, Gerald Heinicke, Torsten Hedberg, Olof Bergstedt, Claes Wångsell, Henrik Rydberg, Inger Kjellberg och S-E Kristenson
2004-13, Pilotförsök med nanofiltrering av fluoridhaltigt dricksvatten, Kenneth M Persson och Stefan Billqvist
2004-12, Systemanalys av dricksvattenförsörjning med avseende på mikrobiologiska barriärer och miljöpåverkan, Erik Kärrman, Olof Bergstedt, Therese Westrell, Gerald Heinicke, Thor-Axel Stenström och Torsten Hedberg

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96