Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-04: VA-verkens energianvändning 2008 (ekonomi & organisation)

Nyhet -

SVU-rapport 2011-04: VA-verkens energianvändning 2008 (ekonomi & organisation)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2011-04
Titel: VA-verkens energianvändning 2008
Författare: Anders Lingsten, Lingsten Konsult AB; Mats Lundkvist, Sweco Environment AB; Daniel Hellström, Svenskt Vatten och Peter Balmér, VA-strategi AB
Område: Ekonomi & Organisation

Sammandrag: Rapporten innehåller en kartläggning av VA-branschens energianvändning 2008. Vidare redovisas typiska nyckeltal för energianvändningen på svenska VA-verk. En jämförelse görs med energianvändningen 2005.  

Sammanfattning: Denna rapport är den andra kartläggningen av VA-branschens energianvändning. Rapporten redovisar energianvändningen hos de svenska VA-verken under 2008 och är en uppföljning av den inventering som gjordes för 2005 (SVU-rapport 2008-01). Nästa energikartläggning kommer att göras för 2011. Detta arbete ingår i Svenskt Vattens energieffektiviseringsprojekt som startade 2005 och ska pågå till 2012.

I rapporten redovisas resultatet av en undersökning som har utförts inom statistiksystemet VASS av deltagarna i Energieffektiviseringsprojektets etapp 3. Totalt har drygt 70-tal kommuner och regionala organisationer besvarat frågor inom hela VA-verksamheten, det vill säga vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk. Genom de svarande har cirka 60 % av VA-branschen täckts.

Rapporten redovisar resultatet av undersökningen på riksnivå, genom extrapolering, i kapitel 3. Här framgår även skillnader jämfört med undersökningen för 2005 (Energi 2005). Även produktionen av biogas och vad gasen används till redovisas. En del av detta resultat är hämtat från en särskild undersökning om biogas som gjorts av Svenskt Vatten (Biogas 2008).

Resultatet är att VA-branschen använder cirka 1,3 TWh el och cirka 0,3 TWh annan energi exklusive energiinnehållet i de kemikalier som används. Detta är en minskning med cirka 3 % jämfört med 2005. Om hänsyn tas till ökad ansluten befolkning, utökade reningskrav både på vattenverk och avloppsreningsverk samt att 2008 hade större årsnederbörd är 2005 är effektiviseringen större.

I kapitel 4 beskrivs nyckeltal för de svarande VA-verken för VA-branschens alla olika delar. Nyckeltalen jämförs med de som togs fram i Energi 2005. Stora spridningar i nyckeltalen kan konstateras mellan de som har de bästa och de sämsta. De verk som har bäst nyckeltal i undersökningen redovisas. Bland annat visas här att kostnaden för inköp av el i medeltal är 14 % av driftskostnaden eller 10 % av totalkostnaden för VA-verksamheten.

I kapitel 5 görs en jämförelse bland de respondenter som deltagit både i Energi 2005 och Energi 2008. Även denna jämförelse, som har låg felmarginal eftersom det är samma verk som jämförs, visar en minskning av energianvändningen. Detta är ju av stor vikt att kunna konstatera eftersom detta är det viktigaste målet i Energieffektiviseringsprojektet.

I det avslutande kapitlet diskuteras lite slutsatser av undersökningen med en del förklaringar till uppnått resultat.

I en särskild bilaga redovisas biogasproduktionen och dess användning samt en del nyckeltal detaljerat vilket är ett resultat av Biogas 2008. Biogasproduktionen vid svenska avloppsreningsverk uppgick till 644 GWh år 2008.

Sökord: Energianvändning, elanvändning, nyckeltal, biogasproduktion
Keywords: Energy use, electricity use, performance indicators, production of biogas 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2011-04.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU-rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2010-10
, Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk, Peter Balmér, VA-strategi
2008-19, Effektivare reningsverk. Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjande, Gustaf Olsson
2008-01, Nulägesbeskrivning av VA-verkens energianvändning, Anders Lingsten, Mats Lundkvist
2003-20, Exergianalys som verktyg inom VA-tekniken, Jörgen Hanaeus, Annelie Hedström, Daniel Hellström, Magnus Bäckström
2002-2, Energihandbok för avloppsreningsverk, Börje J. Kjellén, Ann-Catrin Andersson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96