Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter (dricksvatten)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-19 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter
Författare: Cristina Frycklund, Sandra Johansson, Daniel Simonsson, Tyréns AB
Område: Dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-19.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: I rapporten sammanställs vägledande beslut och domar rörande vattenskyddsföreskrifter och jämförs med NV:s allmänna råd. En struktur för inventering och analys av risker inom vattenskyddsområdet presenteras. En metodik föreslås för hur riskerna kan kopplas till regleringsnivån i föreskrifter.

Sammanfattning: De som arbetar med vattenskyddsområden i kommunerna är ofta osäkra på hur de ska driva arbetet och skriva föreskrifter. En enkätundersökning som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gjort visar att utformning av vattenskyddsföreskrifter och värdering av risker är de svåraste momenten i samband med inrättande av vattenskyddsområde. Miljöbalken säger att föreskrifterna ska vara utformade så att de tillgodoser syftet med vattenskyddsområdet. En bra riskanalys är ett viktigt underlag när föreskrifterna tas fram. Men studien visar att det inte är riskanalyser utan Naturvårdsverkets allmänna råd som är normgivande i de vägledande besluten.

Kommunernas vattenskyddsföreskrifter behöver utformas så att de blir tydliga och juridiskt bindande. De ska fungera för myndigheternas tillsynsarbete och behöver vara skrivna som författningstext som håller genom rättsliga prövningar. Det behövs vägledning av olika slag, bland annat förlagor till hur en föreskrift som anger tillståndskrav respektive förbud för viss verksamhet kan formuleras. Den vägledning för vattenskyddsarbete som finns i Naturvårdsverkets Handbok 2010:5 ger inte den vägledning som behövs. Därför initierade Tyréns detta projekt, som har haft en referensgrupp med representanter från DRICKS-programmet vid Chalmers, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet samt Svenskt Vattens medlemmar.

Författarna har gjort en jämförelse mellan de juridiskt vägledande besluten för vattenskyddsområden, Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) och parallell lagstiftning. De har strukturerat olika risker för vattenresurser, gått igenom olika verktyg som finns för riskanalys samt utvecklat förslag till metodik för att koppla vissa risker mot föreskrifter. De har också gjort en litteraturgenomgång av arbeten med inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden och med riskanalyser för vattenresurser.

Jämförelsen mellan Naturvårdsverkets allmänna råd och de juridiskt vägledande besluten visade att en föreskrift som utformats enligt de allmänna råden i allmänhet har hållit genom en rättslig prövning. Men råden är i vissa fall svåra att tolka och fungerar inte tillsammans med övriga författningar. Om råden ska fortsätta att vara normgivande så behöver de omarbetas och kompletteras.

Efter det att rapporten togs fram har Havs- och vattenmyndigheten börjat arbetet med att utveckla en riskbedömningsmetod som ska fungera som praktiskt stöd i arbetet med vattenskyddsföreskrifter. Arbetet har hittills resulterat i den preliminära rapporten "Riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde". HaV:s projekt är i linje med vad som efterlyses i rapporten.

Ansökan till SVU-projektet skedde samma år (2013) som regeringen beslutade att inleda en statlig utredning med namnet "En trygg dricksvattenförsörjning". Dricksvattenutredningen har bland annat i uppgift att undersöka om de verktyg och metoder som finns tillgängliga vid inrättande av vattenskyddsområden är tillräckliga. Slutbetänkandet kommer i april 2016.

Sökord: Vattenskydd, föreskrifter, allmänna råd, riskanalys, risker, inventering, vägledande domar, rättspraxis, metodik
Keywords: Water protection, regulations, general guidelines, risk analysis, risks, inventory, legal guiding decisions, precedent, methodology

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96