Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2019-01
Titel: Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Författare: Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, Regine Ullman, Kalmar Vatten AB, Elina Bengtsson, Kalmar Vatten AB

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-01.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Kalmar avloppsreningsverk kunde effektivt minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga och goda reningsresultat med acceptabel drift- och skötselinsats. 

Under det senaste decenniet har forskning visat att ekosystemen i sjöar och vattendrag påverkas negativt av organiska mikroföroreningar som exempelvis läkemedelsrester och biocider. En del av dem släpps ut via kommunala avloppsreningsverk. I dagsläget finns det inga utsläppskrav för mikroföroreningar, men det kan komma framöver. I den här studien utvärderades möjligheterna att bygga ut Kalmar reningsverk och andra reningsverk med en kombination av ultrafilter och GAK-filter efter den konventionella reningen med bland annat aktivt slam.

Projektet initierades av Kalmar Vatten och utfördes i samarbete med Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, Sweden Water Research och Högskolan Kristianstad. Ultrafiltrets membran med porstorleken 0,02 µm avskilde partiklar effektivt och gav samtidigt hög reduktion av totalfosfor och bakterier. I GAKfiltret adsorberades sedan de flesta mikroföroreningarna, bland annat flera ämnen som finns på EU:s bevakningslista som exempelvis diklofenak. Efter ett års drift (ungefär 18 000 bäddvolymer) hade adsorptionskapaciteten i GAK-filtret minskat för vissa ämnen så att kolet kunde anses förbrukat och behövde ersättas med nytt kol. Men för några av dessa ämnen var nedbrytningen hög i aktivslamprocessen, och sammantaget gav det hög reduktion över hela processen. Under försöken studerades också vattnets uppehållstid och utvecklingen av biofilm i GAK-filtret.

Inom ramen för den här studien kunde det inte klarläggas om biofilmen bidrog till avskiljning av mikroföroreningar. Det visade sig att uppehållstiden kunde sänkas till i storleksordningen 10 minuter utan att adsorptionsförmågan försämrades. Teknikkombinationen ultrafilter och GAK-filter fungerade bra ur driftsynpunkt och krävde en rimlig arbetsinsats under försöksperioden. De största underhållsinsatserna var kopplade till backspolning av respektive filter. För ultrafiltren var arbetet till största delen automatiserat, medan det för GAK-filtret gjordes manuellt.

När en framtida membrananläggning utformas bör man särskilt uppmärksamma arbetsmiljön när det gäller lagring och hantering av kemikalier. För GAK-filtret bör man tänka på rutiner vid uppstart och backspolning för att säkerställa stabil drift och minimera förlusterna av kol. I rapporten diskuteras vilka typer av avloppsreningsverk den här teknikkombinationen kan passa för. GAK-filter är enkel teknik, men ultrafilter ställer högre krav på kompetensen hos driftpersonalen och passar för lite större verk. I rapporten beskrivs en framtida fullskaleanläggning i Kalmar för 90 000 pe. Kostnaderna för investering och drift uppskattas till 1,6 kr/m3 renat avloppsvatten för membrananläggningen och till 1,2 kr/m3 för GAK-filtren.

Sökord: Ultrafilter, membranfiltrering, granulerat aktivt kol, avloppsvattenrening, mikroföroreningar, läkemedelsrestrening, Kalmar, polersteg

Keywords: Ultrafilter, membrane filtration, granulated activated carbon, wastewater treatment, micropollutants, reduction of medicinal residues, Kalmar, polishing step

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.  Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsidavår rapportdatabasVattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08