Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka (dricksvatten)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-21 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka
Författare: Andreas Tornevi, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet; Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad; Bertil Forsberg, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet
Område: Dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-21.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Samband beskrivs mellan kraftigt regn, försämrad råvattenkvalitet och det ett ökat antal fall av magsjuka där den tidsmässiga fördröjningen överensstämmer med inkubationstider gällande virus. Rapporten förslår att ett bättre skydd mot förorening av Göta älv och förbättrade barriärer i dricksvattenproduktionen är motiverade. 

Sammanfattning: Kraftiga regn kan få effekter på råvattnets innehåll av organismer som ger akuta problem i mage och tarmar. Vid ett flertal tillfällen har utbrott av magsjuka kopplats till kommunalt dricksvatten, och många av de rapporterade utbrotten inträffade efter kraftiga regn. Eftersom klimatförändringarna gör att frekvensen av kraftiga regn förväntas öka behöver det utredas om det är motiverat med fler förebyggande åtgärder för att säkerställa rent dricksvatten. Detta delprojekt inom projektet Tidvatten har genomförts av Umeå universitet i samarbete med Göteborg Kretslopp och vatten. Man har studerat samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och variation i ohälsa. Studierna har fokuserat på befolkningen i Göteborgs stad och den huvudsakliga råvattenkällan Göta älv. Göteborg valdes därför att populationsstorlek och tillgängliga data var gynnsamma för den här typen av studier. Rapporten sammanfattar resultaten från tre vetenskapligt publicerade artiklar som har bidragit till att öka kunskapen inom området.

I studie 1 analyserades sju års data av råvattenkvaliteten i Göta älv. Dygnsvariationer i grumlighet och tre typer av indikatorbakterier analyserades i relation till dygnsnederbörden. I studie 2 och 3 analyserades om variationen i nederbörd hade samvarierat med den dagliga förekomsten av magsjuka i befolkningen som bor i områden där dricksvatten härstammar från Göta älv. Som ett mått på magsjuka analyserades fyra års data om samtal till 1177 Vårdguiden för kräkningar, diarré eller magont (studie 2), och sex års data om dagliga besök till vårdcentraler där individer hade diagnostiserats med magtarmbesvär (studie 3).

Det fanns starka samband mellan nederbörd och vattenkvaliteten i Göta älv. Kraftigt regn gav ökade koncentrationer av E. coli-bakterier upp till en vecka, med de högsta värdena två dagar efter nederbörden. Kraftig nederbörd visade sig också ha samband med en signifikant ökning av antalet magsjukesamtal, med en fördröjning på 5–6 dagar. Ihållande regnigt väder samvarierande både med ökat antal samtal till 1177 och med antalet besök på vårdcentraler för magsjukesymtom. De observerade ökningarna i ohälsotal kan bero på otillräcklig dricksvattenkvalitet, men det kan inte helt uteslutas att det kan finnas andra orsaker.

Den tidsmässiga skillnaden mellan kraftigt regn, försämrad råvattenkvalitet och det ökade antalet samtal till 1177 Vårdguiden pekar på att det är virus som är den troliga orsaken till flera fall av magsjuka, eftersom fördröjningen stämmer överens med inkubationstider för virus. Studierna understryker att det är motiverat med ett bättre skydd mot förorening av vattentäkter med risk för avloppspåverkan, och med förbättrade barriärer i dricksvattenproduktionen särskilt för att eliminera virus. Efter de studerade perioderna har båda vattenverken i Göteborg försetts med ytterligare barriärsteg: Lackarebäck med ultrafilter och Alelyckan med UV-ljus.

Inom projektet Tidvatten finns även rapporten Hälsomässiga risker på ledningsnätet.

Sökord: Nederbörd, råvattenkvalitet, indikatorbakterier, turbiditet, patogener, virus, magsjuka
Keywords: Precipitation, raw water quality, indicator bacteria, turbidity, pathogens, viruses, gastroenteritis, gastrointestinal illness

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Rapporttipslista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma