Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten (avlopp och miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-10 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten – huvudstudie
Författare: Sven-Erik Svensson, Jan Erik Mattson, Jan-Eric Englund, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp; Christina Johansson, Christina Johansson Utredningar & Dokumentation
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-10.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand! 

Sammandrag: Sju klosettvattenprov samt tre prov på trekammarbrunnsslam från Lund analyserades för att beskriva sammansättning och halter av spårelement i relation till fosfor. Resultaten diskuteras i relation till föreslagna gränsvärden för avloppsfraktioner, provens ursprung, provtagning och jämförelsebas. 

Sammanfattning: Det långsiktiga målet inom certifieringssystemet Revaq är att avloppsslammets kvalitet ska motsvara kvaliteten på klosettvatten. Klosettvattenkvalitet definieras inom Revaq som ”kvaliteten på det källsorterade toalettvatten som samlas upp i en sluten avloppstank, till vilken enbart en eller ett fåtal toaletter är anslutna”. Syftet med projektet var att ta reda på mer om kvaliteten hos källsorterat klosettvatten. I dag baseras begreppet klosettvattenkvalitet på bara ett fåtal av de 60 spårelement som är aktuella. Resultatet från studien kan vara till nytta vid certifiering av avloppsslam inom Revaq samt för forskare och myndigheter inom avlopps- och miljöområdet.

En forskargrupp på SLU i Alnarp har tidigare undersökt klosettvatten när det gäller de reglerade metallerna i avloppsslam: bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Resultaten visar att klosettvatten har relativt bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt och kan jämföras med nötflytgödsel. Nu har de i samarbete med Revaq, Lunds Renhållningsverk och VA Syd genomfört en studie som noggrannare beskriver halter av spårelement i förhållande till fosfor i klosettvatten. Studien beskriver också skillnader mellan olika avloppsfraktioner som klosettvatten, avloppsslam och trekammarbrunnsslam. I studien ingår sju klosettvattenprov, där fyra kommer från enskilda avlopp vid permanentbostäder på landsbygden i Lunds kommun och tre från kolonistugeområden i Lund.

Resultat från studien visar att förhållandet mellan halterna av tungmetaller och fosfor (mg per kg fosfor) med god marginal ligger under de gränsvärden för avloppsfraktioner som Naturvårdsverket föreslog i rapporten Hållbar återföring av fosfor (2013). Resultaten från den här begränsade studien indikerar att föreslagna gränsvärden ligger högt för alla ämnen utom för zink. Utifrån den här studien innebär det att de föreslagna gränsvärdena borde kunna sänkas rejält för bly, koppar och krom samt reduceras något för kvicksilver, nickel och silver.

Klosettvattenkvalitet kan också beskrivas som mängden tillförda spårelement till åkermark med klosettvattnet vid tillförsel av 22 kg fosfor per hektar. Mängden spårelement uttrycks då i gram per hektar. Med de gränsvärden som föreslås gälla från 2015 klarar klosettvattenproven i studien gränsvärdena med god marginal när man använder ett värde som 75 procent av proverna ligger under. Enskilda observationer på kadmium och zink riskerar dock att hamna över gränsvärdet. När klosettvattenproven jämförs med föreslagna skärpta gränsvärden från år 2023 respektive 2030 visar det sig att från år 2030 är sannolikheten stor att enskilda klosettvattenprov kommer att hamna ovanför föreslaget gränsvärde för kadmium, och att flera andra metaller hamnar nära sina gränsvärden. Det är speciellt allvarligt att kadmium riskerar att hamna över gränsvärdet med tanke på att analyserna baseras på källsorterat klosettvatten.

Sökord: Klosettvatten, spårelement, klosettvattenkvalitet, fosfor, växtnäring, avloppsslam, trekammarbrunnsslam
Keywords: Blackwater, trace element, blackwater quality, phosphorus, plant nutrients, sewage sludge, three-chamber septic tank sludge

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för SVU-rapport 2015-10

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96