Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen (management)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen (management)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-15
Titel: Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen
Författare: Mattias Haraldsson, Doktorand, Ekonomihögskolan i Lund
Område: Management
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-15.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Denna rapport innehåller idéer kring utformningen av komponentavskrivningar inom VA-branschen, en tolkning av hur komponentavskrivningar påverkar gränsdragningen mellan investering och drift samt en konsekvensanalys av val av olika avskrivningstider för vatten- och avloppsledningsnät.

Sammanfattning: Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar är en nyckelutmaning för framtiden. Svenskt Vatten har uppskattat att investeringsnivån kan komma att öka från i dagsläget 5 miljarder per år upp till 10 eller 15 miljarder per år på 20 års sikt. Hur anläggningstillgångar redovisas är en viktig fråga. De redovisningsval som görs i dag kan få stor betydelse för självkostnaden för framtida abonnenter.

Normgivarna för både kommunal redovisning (Rådet för kommunal redovisning) och för redovisning i aktiebolag (Bokföringsnämnden) har infört ett krav på att komponentavskrivningar ska tillämpas vid redovisning av anläggningstillgångar. Det innebär att anläggningar som består av komponenter med olika nyttjandeperioder ska skrivas av individuellt. Syftet med projektet var att studera hur VA-organisationer hanterar avskrivningstider och komponentavskrivningar för att identifiera goda exempel som på sikt kan leda till praxisutveckling och utgöra underlag för en branschstandard.

Studien är gjord av Mattias Haraldsson på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Den visar att det i dag inte finns några uttalade riktlinjer för hur komponentuppdelning och avskrivningar ska gå till. Det som finns skrivet i ämnet behandlar nästan uteslutande fastighetsbranschen. Det innebär att VA-branschen har en period framför sig där huvudmännen får pröva sig fram. Rapporten innehåller idéer kring vad som är betydande komponenter inom VA-branschen samt för vilka anläggningar komponentredovisning är aktuell. Det finns också förslag på modeller för pump- och tryckstegringsstationer samt vatten- och avloppsreningsverk. De flesta komponenter inom en VA-anläggning tillhör någon av följande fyra grupper: byggnad och processkonstruktioner, el/styr/regler, maskiner och pumpar, eller markarbeten. Rapporten innehåller också en tolkning av hur komponentavskrivningar påverkar gränsdragningen mellan investering och drift. Det som kallas planerat underhåll är att betrakta som reinvesteringar (utbyte av komponenter) snarare än underhåll.

Skriften tar också upp att det finns en trend mot längre avskrivningstider för vatten- och avloppsledningsnät. Framför allt sker ett skifte från 33 års avskrivningstid till 50 år, men några huvudmän har infört avskrivningstider på uppåt 75 år. Eftersom de verkliga nyttjande perioderna för ledningsnät är runt 100 år så ger en anpassning av avskrivningstiderna till den verkliga nyttjandeperioden en jämnare kostnadsutveckling över tid, något som torde rimma väl med självkostnadsprincipen och underlätta hanteringen av VA-ekonomin. Dock kommer huvudmännen att i stor utsträckning lånefinansiera investeringsarbetet, till skillnad från när näten byggdes upp. Detta är inte ett problem ur lagstiftningens synvinkel (ränta är en godkänd självkostnad), men accentuerar ränterisken. Med 100 års avskrivningstid står räntekostnaderna för 50 procent av kostnaderna, medan motsvarande andel är 25 procent vid 30 års avskrivningstid om man amorterar efter avskrivningsplanen. Hantering av de finansiella riskerna kommer därför att bli en viktig fråga framöver.


Sökord: Avskrivningar, komponent, god redovisningssed, vattentjänstlagen, vatten och avlopp
Keywords: Depreciation, component, Public Water Services Act, water and sewerage

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2015-15

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma