Gå direkt till innehåll
C SVU-rapport: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010 (avlopp)

Nyhet -

C SVU-rapport: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010 (avlopp)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform. 

Nr: C VB2010_VA-klusterMD
Titel: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område:
 Avlopp

 

 Sammandrag: VA-kluster Mälardalen forskar och utbildar kring avlopps- och slamhanteringsfrågor. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar arbetet i klustret under 2010.  

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare på VA-organisationer kring ett samarbete rörande avlopps- och slamhantering med fokus på resursutnyttjande.

Klustret startade upp sitt arbete 2010 med målet att hitta gemensamma arbetsformer, utöka finansieringen och starta upp industrifinansierade doktorandprojekt med medverkande VA-organisationer. Under 2010 har klustrets medlemmar bestått av fem lärosäten, sex VA-organisationer och ett forskningsinstitut.

Under året som gått har samarbetet inom klustret genererat flera forskningsansökningar till nationella och internationella forskningsorgan. Hittills har sammanlagt tre ansökningar beviljats, samtliga inom Formas/SVU:s utlysning Sustainable Water Management. Examensarbeten och industrifinansierade doktorandprojekt är viktiga projektformer inom klustret för utbyte mellan forskning, utbildning och VA-verksamheten på verken. Under 2010 startades ett industrifinansierat doktorandprojekt som delvis finansieras av VA-organisationerna i Stockholmsområdet. Sedan tidigare drivs ett motsvarande projekt i Eskilstuna/Västerås.

Kursverksamheten inom grundutbildningen inom VA-området är bred och sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. Samarbetet kring utbildning inom klustret har inletts i en särskild arbetsgrupp som behandlar grundutbildning, forskarutbildning och utbildning för yrkesverksamma. Under året utvecklade arbetsgruppen för utbildning kursinnehållet i en gemensam doktorandkurs för klustrets doktorander.

Kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som gjorts centralt åtkomlig på klustrets hemsida. Hemsidan utvecklades under våren 2010 för att sprida information om VA i Mälardalen i allmänhet och om klustrets verksamhet i synnerhet. Året avslutades med en träff i Västerås då klustret bjöd in till en välbesökt workshop med fokus på de konkreta samarbeten som startats upp mellan lärosäten och reningsverk.

Samtliga VA-organisationer i klustret är genom industridoktorandprojekt eller andra forskningsprojekt involverade i klustersamarbetet för att utveckla reningsverkens processer och finna nya lösningar för förbättrat resursutnyttjande. Samarbetet har skapat ett nytt forum för utbyte kring forskning och utveckling inom VA i regionen samt gett VA-organisationerna en inblick i nationell och internationell forskning på området.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglering, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering

Keywords:
VA-kluster Mälardalen, research, biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_VB2010_VA-klusterMD.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU-rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96