Gå direkt till innehåll
© Bounlow-pic – stock.adobe.com
© Bounlow-pic – stock.adobe.com

Nyhet -

C SVU-rapport om hållbarhetskriterier för biogas – en översyn av data och metoder (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_LU2017-100
Titel: Hållbarhetskriterier för biogas – En översyn av data och metoder
Författare: Mikael Lantz, Lunds Tekniska Högskola
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_LU2017-100.pdf  
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. I rapporten redovisas dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på alternativa sätt att räkna som kan vara mer rättvisande för biogas i förhållande till andra biodrivmedel.

Sammanfattning: För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. I rapporten redovisas dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på alternativa sätt att räkna som kan vara mer rättvisande för biogas i förhållande till andra biodrivmedel.

I Sverige är biodrivmedel befriade från energi- och koldioxidskatt förutsatt att drivmedlet uppfyller hållbarhetskriterierna i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Biodrivmedlet måste bland annat leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. Utsläppsreduktionen ska beräknas på det sätt som anges i direktivet och enligt tolkningar som svenska myndigheter har gjort. Eftersom regelverket ska gälla i hela EU och för alla biodrivmedel innehåller metoden en del förenklingar jämfört med livscykelanalyser enligt ISO-standarden för livscykelanalys. Det innebär att den beräknade utsläppsreduktionen för biogas ofta blir lägre än i mer fullständiga systemstudier. För att underlätta för de svenska biogasaktörer som ska rapportera sina utsläpp enligt hållbarhetskriterierna har branschen tagit fram ett beräkningsverktyg, HBK-verktyget, som baseras på direktivet. Flera branschaktörer menar dock att systemet ger en tydlig nackdel för biogasen jämfört med andra biodrivmedel.

Den här studien har genomförts av forskare vid Lunds universitet. Rapporten beskriver hur regelverket kring hållbarhetskriterier har utformats inom EU och hur det har genomförts i Sverige när det gäller beräkningen av växthusgasutsläpp. Den analyserar hur det svenska regelverket tillämpas i HBK-verktyget och jämför med de tolkningar som görs i andra länder och andra verktyg, bland annat i ISO-standarden för livscykelanalys.

Resultatet från studien bekräftar att den metod som tillämpas i HBK-verktyget ofta medför lägre utsläppsreduktion för biogas än vad man får när beräkningarna görs enligt ISO-standarden. I synnerhet gäller detta för biogas från gödsel och matavfall. Men det finns andra sätt att räkna som bedöms ligga inom ramarna för EU:s regelverk och som ökar den beräknade utsläppsminskningen.

I rapporten föreslås att Energimyndigheten överväger ett antal förändringar i hur utsläpp av växthusgaser ska beräknas för att uppfylla hållbarhetskriterierna i Sverige:

  • Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet.
  • Övergå från nordisk elmix till svensk elmix.
  • Se rötresten som en samprodukt från produktion av biogas.
  • Beakta nyttan av att gödsla med rötrest i allmänhet och inte bara när gödslade grödor används för produktion av biogas.
  • Exkludera insamling av matavfall från beräkningarna.
  • Se biogas från avloppsslam som en restprodukt från konventionell rening och hantering av avloppsslam.
  • Vissa av förslagen kan Energimyndigheten själv genomföra på kort sikt, andra ska ses som förslag som Energimyndigheten kan driva i arbetet med kommande direktiv.


Sökord: Hållbarhetskriterier, Biogas,
Keywords: Biogas, Sustainability Criteria

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_C_LU2017-100.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96