Gå direkt till innehåll
C SVU-rapport C VB2011 VA-kluster MD

Nyhet -

C SVU-rapport C VB2011 VA-kluster MD

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C VB2011 VA-kluster MD
Titel: Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Avlopp

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Under 2011 har JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik gått med i klustret. Mälardalsklustret består nu av fem lärosäten, sex VA-organisationer och två forskningsinstitut. Samtliga VA-organisationer i klustret är genom industridoktorandprojekt eller andra forskningsprojekt involverade i klustersamarbetet för att utveckla reningsverkens processer och finna nya lösningar för förbättrat resursutnyttjande.

Under året som gått har samarbetet inom klustret genererat flera forskningsansökningar till nationella och internationella forskningsorgan. Klustrets forskning har under året varit framgångsrik. Medlemmar från klustret har deltagit i ett tiotal konferenser där forskningsresultat presenterats. Ett tjugotal publikationer helt eller delvis associerat med klustret har publicerats. Ett trettiotal examensarbeten har utförts med anknytning till VA-kluster Mälardalen.

Den 17-18 augusti anordnade klustret ett tvådagars internat med titeln "Nya krav - nya gemensamma utmaningar". Under internatet gavs presentationer av personer från Miljödepartementet, Länsstyrelsen Stockholm, Lantbrukarnas Riksförbund, IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vattens avloppskommitté. Framtida utmaningar diskuterades mellan klustrets medlemmar. Internatet hade 51 deltagare.

Den 14 december höll VA-kluster Mälardalen sin andra workshop. Vid workshopen, som anordnades på Henriksdals reningsverk, presenterade Örebro kommun, Käppalaförbundet, Syvab och Stockholm Vatten strategier för hur de planerar för nya utsläppskrav. Vid en posterpresentation presenterades aktuell forskning inom klustret. Efter workshopen anordnades en visning av Hammarby Sjöstadsverk. Workshopen hade 49 deltagare från universitet, forskningsinstitut och VA-branschen.

Grundutbildningen inom VA-området är bred och sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. En särskild arbetsgrupp inom klustret ansvarar för samarbetet kring grundutbildning, forskarutbildning och utbildning för yrkesverksamma. Klustret gav under hösten en ny doktorandkurs "Advanced Wastewater Systems" med 20 deltagare. Universiteten i klustret samt VA-teknik Södra och IVL Svenska Miljöinstitutet bidrog med undervisning inom sina respektive forskningsområden. Baserat på erfarenheterna från denna kurs planerar klustret att under 2012 ta fram underlag för en kurs för yrkesverksamma inom VA-branschen.

Forskningsresultat, kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som gjorts centralt åtkomlig på klustrets hemsida. Hemsidan har under 2011 haft 1400 besökare. Klusteridén och samarbetet inom VA-kluster Mälardalen har presenterats både nationellt och internationellt. Vi har också inlett arbetet med att bilda ett nätverk där information om klustrets verksamhet kan spridas.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglering, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96