Gå direkt till innehåll
C SVU-rapport C DHI12801069: Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden (avlopp)

Nyhet -

C SVU-rapport C DHI12801069: Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden (avlopp)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C DHI12801069
Titel: Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden
Författare: Olof Liungman, Patricia Moreno-Arancibia, Dick Karlsson, DHI Sverige AB
Område: Avlopp

Sammandrag: En hydrodynamisk modell har satts upp för Himmerfjärden med syfte att beskriva cirkulationen och vattenutbytet i fjärden som underlag för en biokemisk modell. Modellen visar god överensstämmelse med observationer.

Sammanfattning: I Stockholms södra skärgård ligger Himmerfjärdsverket, ett avloppsreningsverk som drivs av SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag). Dess upptagningsområde sträcker sig från Skärholmen i sydvästra Stockholm till Södertälje. I Himmerfjärden pågår sedan 2007 ett storskaligt experiment för att bestämma effekten av varierade kväveutsläpp. Den centrala frågan är om slopad kväverening av utsläppsvattnet från reningsverket kan motverka kvävefixerande cyanobakterier samtidigt som ytvattenstatus bibehålls. Sammansättningen av utsläppsvattnet kan ändras genom att variera graden av kväve- och fosforrening.

I samband med experimentet har DHI genomfört hydrodynamisk och biokemisk modellering av Himmerfjärden. Syftet är att öka förståelsen för närsaltsdynamiken och de biokemiska processerna i fjärden. Målet är att ta fram modeller som kan användas for att studera hur ändrade närsaltsutsläpp från reningsverket påverkar de biokemiska förhållandena i Himmerfjärden.

För att kunna beskriva de hydrodynamiska processerna i Himmerfjärden samt simulera olika scenarier har en numerisk modell satts upp. Denna hydrodynamiska modell beräknar ström, blandning, temperatur och salthalt i fjärden. Dessa resultat används sedan för att driva den biokemiska modellen. Indata till den hydrodynamiska modellen är de meteorologiska förhållandena, tillrinning från land, samt förhållandena på den öppna randen mot Östersjön.

Den hydrodynamiska modellen för Himmerfjärden beskriver på ett bra sätt de fysiska processerna och vattenutbytet i Himmerfjärden, inklusive variationer i skiktningen och djupvatteninflöden. Överensstämmelsen med observationer är god. Modellen har kalibrerats för 1999 och validerats för 2007, och valideringen visade att modellen kan beskriva förhållandena under två olika år lika bra.

De största avvikelserna mellan modellresultaten och observationerna återfinns framför allt i bottenvattnet. Orsaken till detta är bristerna i djupunderlaget, vilket innebär att modellen genomgående är grundare än verkligheten. Detta i sin tur påverkar djupvatteninflödena som utgör en viktig process i cirkulationen. Det är viktigt att detta faktum beaktas då den biokemiska modelleringen analyseras. Dessutom saknas högupplösta indata vad gäller avrinning från land, vilket medför att det ibland uppstår skillnader mellan uppmätt och modellerad salthalt i ytan.

Sammanfattningsvis bedöms den hydrodynamiska modellen lämplig för att driva en biokemisk modell för Himmerfjärden.

Sökord: Himmerfjärden, reningsverk, eutrofiering, modellering, hydrodynamik, strömmar, skiktning, blandning, djupvatteninflöden
Keywords: Himmerfjärden estuary, sewage treatment plant, eutrophication, modeling, hydrodynamic, currents, stratification, mixing, deep water inflows

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_DHI12801069.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU-rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
C DHI12010427, Biokemisk modellering av Himmerfjärden, Olof Liungman, Patricia Moreno-Arancibia, Erik Kock Rasmussen, Charlotta Borell Lövstedt
C IVLB1928, Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008-2009, Magnus Karlsson, Mikael Malmaeus, Emil Rydin, Per Jonsson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96