Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 174 avlopp 85 miljö 69 dricksvatten 47 rörnät 42 klimat 34 anammox 28 Svenskt Vatten 21 forskning 19 management 18 avloppsslam 17 avlopp & miljö 15 dagvatten 14 biogasproduktion 13 biogas 11 energieffektivisering 10 VA-kluster Mälardalen 9 dagvattensystem 9 slam 9 avloppsvattenrening 9 biologisk avloppsvattenrening 9 ledningsnät 9 utveckling 8 hälsa 8 biofilter 8 hygienisering 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 miljöföroreningar 8 stockholms skärgård 8 Avloppsreningsverk 8 vattenavledning 7 råvatten 7 modellering 7 översvämningstyper 7 VA-system 7 ledningssystem 7 regn 7 ovidkommande vatten 6 tillskottsvatten 6 nyckeltal 6 fosfor 6 klimatförändringar 6 vattenkvalitet 6 projektprogram 6 benchmarking 5 läkemedel 5 industridoktorander 5 vattenskydd 5 reningsverk 5 processmodellering och reglering 5 mikroorganismer 5 va-teknik södra 5 klosettvatten 5 kväverening 5 rötning 4 dagvattenhantering 4 årsrapport 4 organisation 4 vattenverk 4 processmodellering och reglerteknik 4 vatten 4 matavfall 4 grön infrastruktur 4 lustgas 4 gödsel 4 samverkan 4 vattenmiljöfrågor 4 cryptosporidium 4 metan 4 patogener 4 tungmetaller 4 livscykelanalys 4 ytvatten 4 kväve 3 riskanalys 3 korrosion 3 utsläpp 3 rejektvatten 3 beredning 3 dräneringsvatten 3 vattenledning 3 elanvändning 3 spårelement 3 rörnät & klimat 3 forskningsprogram 3 avloppssystem 3 dricks 3 slamspridning 3 avloppsvatten 3 ansvar 3 gödsling 3 norovirus 3 växthusgaser 3 avloppsledning 3 energianvändning 3 Dagvattenrening 3 täthet 3 QMRA 3 systemanalys 3 avvattning 3 dricksvattenkvalitet 3 Revaq 3 silver 3 läkemedelsrester 3 badvatten 3 polyetenrör 3 juridik 3 källsortering 2 parasiter 2 deammonifikation 2 ekotoxicitet 2 nitritation 2 emissionsmätning 2 endotoxin 2 föroreningar 2 dagvattenkvalitet 2 kemisk fällning 2 vattentjänstlagen 2 experiment 2 tv-inspektion 2 standardisering 2 olyckor 2 klimatförändring 2 kolifager 2 riskvärdering 2 vattenskrubber 2 inventering 2 miljöbedömning 2 recipient 2 beräkningar 2 upphandling 2 distribution 2 kvalitet 2 säkerhet 2 giardia 2 god redovisningssed 2 klordioxid 2 miljöpåverkan 2 kommunikation 2 bakterier 2 hydrodynamik 2 plaströr 2 Biogasuppgradering 2 ekonomi 2 klimatpåverkan 2 hydraulisk modellering 2 strömmar 2 riskbedömning 2 desinfektion 2 skog 2 förnyelseplanering 2 innovation 2 klosettvattenkvalitet 2 mälaren 2 vattentjänster 2 flänsförband 2 biometan 2 aminskrubber 2 efterrötning 2 avlopp och miljö 2 polyeten 2 va-ledningar 2 arbetsmiljöarbete 2 LCA 2 källaröversvämning 2 vismut 2 energiförbrukning 2 termofil rötning 2 kranvatten 2 himmerfjärden 2 magsjuka 2 blandning 2 arbetsskador 2 ledning 2 växthusgas 2 kvicksilver 2 substrat 2 urea 2 ammoniakbehandling 2 sediment 2 översvämning 2 vatten och avlopp 2 ozon 2 eutrofiering 2 plast 2 flödesmätning 2 fordonsgas 2 kväveavskiljning 2 svartvatten 2 aktivt kol 2 enskilda avlopp 2 överläckage 2 indikatorbakterier 2 pastörisering 2 kluster 2 skiktning 2 grundvatten 2 arbetsmiljö 2 spårämnen 2 kommuner 2 emissioner 2 virus 2 rain garden 1 kemiskt fällt slam 1 datalagring 1 reduktion 1 växttillgänglighet 1 metallupptag 1 svackdiken 1 mykorrhiza 1 läckstatistik 1 takvatten 1 biologisk rening 1 ozonering 1 mikrobiologiska metoder 1 materialfördelning 1 guld 1 1d/2d-simulering 1 befolkningsförändringar 1 suspenderat material 1 objektkoder 1 avlagringar 1 diffusion 1 offentligt-privat 1 slutna tankar 1 rotinträngningar 1 gjutjärn 1 upptag i gröda 1 jord 1 inläckage 1 dygnsregnsdisaggregering 1 urin 1 självfallssystem 1 ammoniakstripping 1 metanutsläpp 1 bod-cod 1 bassänginfiltration 1 miljöfarliga ämnen 1 elektromuff 1 uppströmsarbete 1 escherichia coli 1 termisk behandling 1 kväveberikning 1 Nordic Poly Mark 1 pe-rör 1 flödescytometri 1 sorterande system 1 scada-säkerhet 1 provtryckning 1 va-bolag 1 hållbara vattentjänster 1 vattenledningar 1 energieffektivitet 1 effektivitet 1 regler 1 deponitäckning 1 avløpsvann 1 fisk 1 elektrosvets 1 filtralite 1 vakuum 1 projekt 1 internbelastning av fosfor 1 anaerob behandling 1 COD-analys 1 lamellsedimentering 1 enzymer 1 skogsgödsling 1 bakteriekontroll 1 ct-värde 1 lösta metaller 1 va-område 1 radiografi 1 infiltrationsanläggningar 1 ehec 1 stokastisk simulering 1 krav 1 reningsanläggningar 1 kommunikationsprojekt 1 skarvar 1 va-administration 1 funktionskoder 1 konsumentperspektiv 1 biofilm 1 markbädd 1 avvattnat rötslam 1 ¨korrosion 1 normaldagvatten 1 restaluminium 1 rötkammare 1 segjärn 1 markanalyser 1 tillämpning 1 förzinkat stål 1 fou 1 syrereglering 1 e. coli 1 skolprojekt 1 gröna tak 1 organisationsformer 1 föreskrifter 1 dispergering 1 hållbarhetsanalys 1 kolväten 1 managment 1 allmänt va 1 analys 1 VASS 1 bde-209 1 fläkprov 1 skolsidor 1 återföring av växtnäring 1 halogenerade kolväten 1 digitalröntgen 1 avgifter 1 anaerob 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 källsortering av urin 1 certifieringssystem 1 svavelväte 1 sorption 1 systemgräns 1 diskvatten 1 en 805 1 affärsrisker 1 afff 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 rättspraxis 1 anläggningsavgift 1 optimering 1 avsvavling 1 molekylärbiologi 1 satsvisa reaktorer 1 ss155438 1 beslutsunderlag 1 perfluor 1 KNA 1 SPCR 178 1 kompletterande behandling 1 skyfall 1 slamhantering 1 bräddvattenrening 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 brandövning 1 växtnäring 1 ytöversvämning 1 energi 1 rost 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 hydroimpact 1 åkermark 1 åtgärdsarbete 1 växthusgasutsläpp 1 djupvatteninflöde 1 prissättning 1 spillvattenförande system 1 drick kranvatten 1 mälarens värde 1 spillvattenhantering 1 slamvolymindex 1 antimon 1 förvaltning 1 förstörande 1 infrastruktur 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 hälsopåverkan 1 elektrosvetsmuffar 1 Toe-in 1 reglerteknik 1 godkännandesystem 1 riskhantering 1 indikatororganismer 1 bolagslösningar 1 levande celler 1 integritet 1 mra-modellen 1 klustre 1 hydraulisk modell 1 kodlista 1 spårämnesanalyser 1 uppehållstid 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 sammanklämning 1 datalogger 1 metallkoncentration 1 dagvattenvåtmark 1 bräddning 1 utmaningar 1 naturligt organiskt material 1 termisk hydrolys 1 kommunal va-plan 1 slamåterföring 1 dagvattenfilter 1 gummiringsfog 1 VA-avgift 1 dimensionering 1 pedagogiskt material 1 lakvatten 1 vägledande domar 1 nanofiltrering 1 köksavfall 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 resurssnål 1 kadmium 1 utläckage 1 va-karta 1 åldersfördelning 1 röntgen 1 havsnivåer 1 gassensorer 1 anaerob rötning 1 barriärverkan 1 flödesproportionell provtagning 1 source finder 1 ledningsförnyelse 1 vattens värde 1 modeller 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 ammoniumreglering 1 urrivningsprovning 1 vattenaspekter 1 hållbara dagvattenlösningar 1 mikrobiologiska risker 1 sensorisk analys 1 forskning och utveckling 1 ascaris 1 avsättning 1 diesel detektion 1 100-åriga trender 1 urlakning 1 tryckprovning 1 25 år 1 cod-toc 1 avrapportering 1 översvämningsmodellering 1 finansiering 1 elektromuffsvets 1 hydraulisk beräkning 1 patogen 1 övergödning 1 plan- och bygglagstiftning 1 vattenanalys 1 råvattenkvalité 1 bebyggelsetyp 1 bensin 1 mikrobiell barriär 1 anläggningen 1 fullskaleanläggning 1 uppströmsåtgärder 1 cementmaterial 1 åtgärdskostnader 1 hållbarhetsindex 1 beräkningsverktyg 1 magtarmsymtom 1 biologisk behandling 1 VA-utbyggnad 1 mikrobiell riskanalys 1 pfos 1 processindikatorer 1 kostnadsjämförelse 1 datormodellering 1 materialbalanser 1 matavfallskvarnar (mak) 1 läcka 1 processtabilitet 1 badvattenkvalitet 1 tillväxt 1 kolstål 1 avgiftssystem 1 torrsubstans 1 radar 1 zoonotisk 1 mouse 1 status 1 gasdistribution 1 extrema dygnsregn 1 ammonium 1 skärmbassänger 1 organiska föreningar 1 fallstudie Käppala 1 täthetsprovning 1 material 1 INSTA-CERT 1 strandbetande nötkreatur 1 fallstudier 1 avloppsutsläpp 1 latrin 1 ofp 1 reningsteknik 1 certifiering 1 multikriteriabedömning 1 Visa alla taggar
SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning  (dricksvatten och hälsa)

SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Aug 08, 2017 13:40 CEST

Traditionell bakterieodling är tidskrävande. Målsättningen med projektet var att undersöka om en teknik för att bestämma bakteriemassa med ett enzym skulle kunna komplettera den vanliga bakteriologiska kontrollen av dricksvatten. Resultaten indikerar att den undersökta metoden kan komplettera bakterieodling när det behövs snabbare svar.