Följ Svenskt Vatten AB

Ny SVU-rapport: Parametrar för organiskt material i avloppsvatten och slam .... (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Dec 17, 2015 17:25 CET

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-11 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Parametrar för organiskt material I avloppsvatten och slam och något om deras användning
Författare: Peter Balmér, VA-strategi AB
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-11.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand! 

Sammandrag: Principerna för bestämning av BOD, COD, TOC, TOD och VS beskrivs. Val av parameter och samband mellan parametrar diskutera. Konsekvenserna av ett förbud mot Hg vid COD-analys belyses. Exempel ges på användning för utvärdering av inkommande belastning och upprättande av materialbalanser.

Sammanfattning: En huvuduppgift vid avloppsvattenrening är att förhindra utsläpp av organiskt material till recipienten. En annan viktig uppgift är att nyttiggöra det organiska materialets energiinnehåll, och det sker främst genom omvandling till biogas. För att övervaka och styra dessa processer behövs det mätetal för organiskt material i avloppsvatten och slam. En central parameter är kemisk syreförbrukning COD (Chemical Oxygen Demand). I analysmetoden för COD används kvicksilversulfat som ett av reagensen. All användning av kvicksilver är förbjuden i Sverige och användningen vid COD-analys är beroende av dispens från Kemikalieinspektionen (KemI). Nuvarande dispens är tidsbegränsad. Därför behövs det en kvicksilverfri COD-analys eller ett alternativt mätetal på organiskt material.

För att få fram detta initierade Svenskt Vatten och Vinnova ett förprojekt som genomfördes under 2014, ett arbete som går vidare med en innovationsupphandling av en kvicksilverfri COD-analys. Vid diskussioner inom förprojektet framkom önskemål om en rapport som kort kunde redogöra för olika parametrar för organiskt material och parametrarnas användning. Peter Balmér, VA-strategi AB, har skrivit rapporten. Målgruppen är driftledning och driftpersonal vid avloppsreningsverk.

I rapporten läggs särskild vikt vid COD eftersom parametern är central inom avloppsvattenrening och slambehandling. Den används som mått på avskiljning av organiskt material. Men den har fått allt större betydelse i och med att mängden COD in till ett reningsverk är basen för belastning vid benchmarking och eftersom COD genomgående används som enhet i matematiska modeller för avloppsvattenrening. COD har också stor betydelse därför att den ger möjlighet att upprätta massbalanser över ett reningsverk och en del delprocesser. COD är också en central parameter när energibalanser ska upprättas i och med att COD-innehållet har ett direkt samband med energiinnehållet.

Rapporten diskuterar summamått på organiskt material i avloppsvatten och slam. Metoder för att mäta enskilda organiska föreningar berörs inte. Inledningsvis beskrivs i vilka former organiskt material förekommer i avloppsvatten. Därefter beskrivs principerna för mätning av biokemisk syreförbrukning (BOD, Biochemical Oxygen Demand), kemisk syreförbrukning (COD, Chemical Oxygen Demand), totalt organiskt kol (TOC, Total Organic Carbon), totalt syrebehov (TOD, Total Oxygen Demand) och glödgningsförlust (VS, Volatile Solids). För COD-analysen diskuteras betydelsen av ett eventuellt kommande förbud att använda kvicksilversulfat.

Metodernas lämplighet för olika procesströmmar i ett reningsverk berörs kort, och sambandet mellan olika parametrar diskuteras. Avslutningsvis ges exempel på användning av analyser av organiskt material för att bedöma belastningar från inkommande avloppsvatten och för att utvärdera processfunktion genom materialbalanser.

Sökord: BOD-COD, COD-TOC, Parametersamband, Kvicksilver, materialbalanser
Keywords: BOD-COD, COD-TOC, Prameter relationship, Mercury, Material balances

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista till SVU-rapport 2015-11

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.